Pohled zákona

 

Nahoru

 

 

Doporučujeme:

 

Logo firmy Data Interservis s.r.o.

 

 

 

 

Revize elektrických zařízení

Zákonné povinnosti zaměstnavatele

Z praxe je známo, že této problematice je ne vždy provozovateli věnována dostatečná pozornost. Často se stává, že provozovatelé zařízení setrvávají v chybném názoru na rozsah uskutečňovaných revizí  či jejich četnosti  (pravidelném opakování). Jednou z opomíjených oblastí je právě revidování a kontrola elektrického nářadí a spotřebičů. Revize elektrického nářadí a spotřebičů velmi často není součástí běžně vykonávaných revizí, přičemž provozovatelé těchto zařízení si příslušné povinnosti plně neuvědomují. Mnohdy argumentují tak, že revize takovýchto zařízení  není nutná či není předepsána. Vyskytují se bohužel i názory, že revize provozovaných elektrických zařízení, včetně spotřebičů, budou zajišťovat,až jim to po kontrole dozorčí orgán nařídí, a spoléhají na to, že nebude zavedena žádná sankce (pokuta).  Velmi frekventovaným názorem je také i konstatování, že ČSN nejsou závazné, a proto je vlastně není třeba dodržovat. Takovýto přístup k plnění povinností provozovatelů elektrických zařízení je chybný. Povinnosti provozovatelů nevyplývají pouze z ČSN a dalších předpisů,ale z předpisů vyšší právní síly a jejich plnění je vymahatelné.


Základním dokumentem,  který upravuje povinnosti provozovatelů (podnikatelů) v oblasti bezpečnosti práce, je zákon č.65/1965 Sb. ( zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti zaměstnavatelů jsou mimo jiné stanoveny v § 133 odst. 1,

Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochraně zdraví při práci. Zejména jsou povinni:

......

písm.b) uvádět do provozu a provozovat stroje, zařízení a provozní prostory a zavádět technologické postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

…..

písm.m) k zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást preventivní  údržby;plnění těchto úkolů zaměstnavatel zajišťuje v případech stanovených zvláštními předpisy, nebo podle potřeby kvalifikovanými osobami.“

Zákoník práce dále v § 137 rozšiřuje okruh podnikatelských subjektů, na které se výše citované povinnosti vztahují, takto:

            „ Ustanovení části druhé hlavy páté platí přiměřeně pro

a)   zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,

b)   fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu                               (např. živnostenský zákon) a nikoho nezaměstnává,

c)   spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b).“

Další částí zákoníku práce, kterou je vhodné připomenout, je: § 133 odst. 4

„ Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu jejich funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.“

Dále jsou povinnosti kontrol a revizí uvedeny ve vyhláškách ČÚBP č. 20/79 Sb. a ČÚBP č. 48/82 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 20/79 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novelizována vyhláškou č. 553/1990 sb.) stanovuje v § 4 odst. 4: „ Organizace provozující zařízení jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol zařízení ( revize, zkoušky, prohlídky apod.)“         

Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb.; Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zřízení stanovuje v §7: „Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány pravidelným a předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím a opravám“ Tato vyhláška je pro právnické a fyzické osoby, které podnikají ve výrobní a nevýrobní činnosti, závazná.


Způsoby a rozsah plnění jsou rozvedeny v mnoha navazujících předpisech, jejichž neoddělitelnou součástí jsou i ČSN. Požadavky týkající se revizí elektrických zařízení jsou uvedeny především v těchto normách:

ČSN 33 2000-6-61

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 6: Revize Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi.

ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 1600

Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání.

ČSN 33 1610

Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.


S výše uvedenými předpisy nejsou podnikatelé příliš obeznámeni, a proto si také nejsou vědomi problémů a případných následků vyplývajících z jejich nedodržování. Revize dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 musí mít každý zaměstnavatel (ale i podnikající fyzická osoba). V případě vzniku požáru se zpravidla nejdříve kontroluje, zda byla provedena revize elektrické instalace, kterou zajišťuje obvykle majitel objektu, a dále, zda je platná revize elektrospotřebičů, kterou si je povinen zajistit zaměstnavatel. Pokud jedna z těchto revizí chybí nebo je v současné době neplatná, zpravidla je příčina požáru určena. Výši pojistného plnění může pojišťovna v případě neplatnosti revize výrazně snížit nebo zcela zamítnout. Úraz elektrickým proudem některého z Vašich zaměstnanců nebo i zákazníků má za následek finanční postih v případě, že nebyly dodrženy zákonné povinnosti z Vaší strany, nemluvě o žalobě ze strany poškozeného.

Zaměstnavatel  se také vystavuje vysokému finančnímu postihu při kontrole pracovníky Státního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (Český úřad bezpečnosti práce). Platný protokol o revizi je prakticky pokaždé vyžadován inspektory úřadu. Výše finančního postihu za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je uvedena v zákoně 396/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o státním odborném dozoru). Dle §6, odstavec 2 b) jsou orgány státního odborného dozoru oprávněny ukládat pokutu až do částky 500 000,- Kč za nedodržení nově stanoveného termínu k provedení nápravy zvýšit původně určenou pokutu až o 100%. Kontroly jsou poslední dobou stále častější a postihy jsou až téměř exemplární. Snad právě proto, že v posledních letech prudce stoupl počet smrtelných úrazů na pracovištích, především z důvodu nedodržení bezpečnostních předpisů. Tyto kontroly směřují i do řad menších podnikatelů, kde je procento pracovních úrazů nejvyšší.

[Domů] [Nahoru] [Profil firmy] [Čištění VT] [Kontakt] [Aktuálně]

Dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu manoch@quick.cz.
Copyright © 2004 Manoch servis
Naposledy změněno: 14. 06. 2004